200128
مساحت زمین : 1600
مساحت ساختمان : 90
212226
مساحت زمین : 500
مساحت ساختمان : 70
204918
مساحت زمین : 1000
مساحت ساختمان : 90